Active Omsorg i Linköping AB

Översiktsvy

  • Aktiva jobb 0
  • Kategorier

Beskrivning av verksamheten

Active Omsorg

Active Omsorg är ett vårdföretag som erbjuder en hel vårdkedja (från motivationsarbete till eftervård) till våra uppdragsgivare, brukare, elever, privatpersoner och kunder, med högsta möjliga kvalitet och flexibilitet när det gäller professionellt stöd och behandling i livsförändringar.

Det finns specialiseringar inom arbetsgruppen så att människor ska kunna använda sina resurser mer effektivt. Exempel på specialicering är beroendeproblematik, ätstörningar, neuropsykiatri (t.ex. Asperger, ADHD), kriminalitet och antisocialt beteende, självskadebeteende. Vi har även personal som är specialiserade inom marknadsföring, personalfrågor och ekonomifrågor.

Den dominerande arbetsformen i behandlingen är målstyrda arbetsgrupper, där målen är tydliga och där man arbetar utifrån professionell kunskap och inhämtade kunskaper från aktuell forskning. I behandlingsteamen söker man vägar att nå målen i samråd med kollegorna och i samråd med den enskilde brukaren eller deltagaren i behandlingen.

Företaget ska vara en personal- och kunskapsintensiv verksamhet. Enheter och medarbetare har gemensamma mål, som att till exempel bedriva professionell behandling som flexibelt ska kunna anpassas till den enskildes behov. Personalens betydelse ska vara stor för hur väl företagets mål uppnås och hur väl genomförda företagets uppdrag blir.

Nödvändiga mål, för företaget och dess medarbetare, som är väsentliga för att hålla ihop verksamheten och utveckla den innefattar bl. a. humanistisk kultur och humanistiska värderingar, evidensbaserad kompetens, ett livslångt lärande i en miljö människor kan vara stolta över, god arbetsmotivation, hållbar utveckling samt miljötänkande.

Active Omsorg är ett aktiebolag som ingår i koncernen Team Olivia.